Iepirkšanās noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šie pirkšanas noteikumi reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “Rocket Baby”, kā arī interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 5.punktā (“Pircēja tiesības un pienākumi”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) interneta veikalā adresē www.rocketbaby.lv
1.2. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Pārdevējam preču pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma. Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam rūpīgi izlasīt šos Noteikumus un pārliecināties, ka tos pareizi sapratāt. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.
1.3. Informējam arī par to, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus tam, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums. Pēdējo reizi šie Noteikumi tika atjaunoti 2022. gada 13. aprīlī.
1.4. Šie Noteikumi un jebkādi Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai valsts valodā.

2. Informācija par Pārdevēju

2.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces adresē www.rocketbaby.lv (“interneta veikals”). Pārdevējs ir SIA “Rocket Baby, kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, uzņēmuma reģistrācijas nr. 40203465109, PVN maksātāja nr. LV40203465109, juridiskā adrese Krišjāņa Valemāra iela 57-2, Liepāja, Latvija, LV-3401. Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti – Juridisko personu reģistrā, reģistra uzturētājs ir Valsts uzņēmums “Uzņēmumu reģistrs”. Pārdevējs reģistrēts kā PVN maksātājs.
2.2. Vairāk informācijas par Pārdevēju sniegts sadaļā “Kontakti“.

3. Pirkšana / Pārdošana:

3.1. Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients izpilda kādu no zemāk aprakstītajiem punktiem:

3.1.1. Apstiprina pirkumu interneta veikalā (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);

3.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālī vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām);

4. Preces

4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču krāsas tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.
4.2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts interneta veikalā sniegtajos attēlos.
4.3. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumu 5.7. un 9.5. punktos norādīto apstākļu dēļ, Pircējs nekavējoties tiek informēts par to e-pasta veidā vai ar citu saziņas līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS) palīdzību un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts.
4.4. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un / vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

5. Pircēja tiesības un pienākumi:

5.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.

5.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

5.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.

6. Pārdevēja tiesības un pienākumi:

6.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.

6.2. Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

6.3. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā (rakstveidā vai mutiski) par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.

7. Piegādes un apmaksas nosacījumi

7.1. Ja pasūtījums veikts, piegāde ir pieteikta un rēķins apmaksāts līdz darba dienas plkst. 15:00, tad pasūtījums tiek apstrādāts tajā pašā dienā, un piegādāts Pircēja norādītājā adresē vai paku skapī 1-2 darba dienu laikā. Pasūtījumi, kas apmaksāti pēc plkst. 15.00  tiek apstrādāti nākamajā darba dienā. Ja pasūtījums veikts brīvdienā, vai svētku dienā, tas tiek apstrādāts un izsūtīts nākamajā darba dienā.

7.2. Atsevišķos gadījumos pasūtījumu iespējams izņemt uz vietas SIA “Rocket Baby” adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 57-2, Liepājā bez papildu maksas - atsevišķi vienojoties par izņemšanas laiku un iespējām!

7.3. Pircējs preces pavadzīmes oriģinālu saņem kopā ar pasūtītajām precēm.

7.4. Apmaksa par pasūtījumu iespējama ar automātisko bankas pārskaitījumu caur internetveikalu, izmantojot Klix norēķinu starpniecību; apmaksājot ar maksājumu karti, veicot manuālu bankas pārskaitījumu, apmaksājot saņemto priekšapmaksas rēķinu; vai  skaidrā naudā uz vietas adresē Krišjāņa Valdemāra ielā 57-2, Liepājā.

7.5. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radušās pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Liepājas šķīrējtiesā.

8. Preces atgriešana:

8.1. Klients ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā ņemot vērā sekojošus noteikumus:

8.1.1. Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu e-pastā info@rocketbaby.lv;

8.1.2. Nogādājot preci SIA “Rocket Baby” adresē – Krišjāņa Valdemāra ielā 57-2, Liepājā, vai atsevišķi vienojoties - uz Pārdevēja norādītu DPD paku skapi;

8.1.3. Nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, nelietotu,  tādā pašā stāvoklī kāda tā tika iegādāta.

8.2. Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir bijusi lietota vai izmantota nepareizi.

8.3. SIA Rocket Baby saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, lietota vai nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@rocketbaby.lv vai pa tālruni: +371 27001410, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

9. Garantija

9.1. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis un pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

9.2. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr. 631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

9.3. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.